Regulamin Organizacyjny Żłobka

Regulamin Organizacyjny Żłobka

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 7/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu z dnia 29.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu.

 

Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1w Żywcu

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Żłobek Miejski Nr 1 w Żywcu  ul. Jana 28 działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.).

2. Statutu Żłobka stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXI/490/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2023 r.

3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 2

Żłobek jest samorządową jednostką organizacyjną, którą kieruje Dyrektor  reprezentując go na zewnątrz, zgodnie z pełnomocnictwem  udzielonym  mu  przez  Burmistrza  Miasta  Żywca.

§ 3

Pracownicy Żłobka podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Żłobka.

§ 4

Dyrektor  samodzielnie  kieruje  Żłobkiem i  odpowiada  za  całokształt  podejmowanych  działań.

§ 5

Pisma  i  dokumenty  powstające  w  Żłobku  podpisuje  Dyrektor  Żłobka.

§ 6

W czasie  nieobecności  Dyrektora Żłobka  jego  obowiązki  przejmuje wskazany  przez  niego  pracownik.

§ 7

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Żłobka jest Burmistrz Miasta Żywca.

§ 8

Obszar działania Żłobka obejmuje teren Miasta Żywca.

 1. Cele i  zadania Żłobka

§ 9

 1. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3.
 2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana od 20 tygodnia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w  przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

§ 10

Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:

      1.  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00 przez 11 miesięcy w roku, z przerwą  urlopową w miesiącu sierpniu.

§ 11

Do podstawowych zadań Żłobka należy:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych  właściwych dla wieku dziecka i uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny.
 3. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia.
 4. Współpraca z rodzicami.

§ 12

W szczególności do zadań Żłobka należy:

 1. Zapewnienie  opieki i prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej poprzez:
 2. zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa oraz przygotowanie dzieci do przedszkola,
 3. zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez:
 • zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym  i psychicznym,
 • umożliwienie dzieciom swobody w działaniu i realizacji  potrzeb rozwojowych,
 • wyzwalanie otwartości i twórczości  oraz umożliwianie poznawanie świata,
 • wyrabianie nawyków higienicznych – mycie rak przed posiłkiem, po skorzystaniu z nocniczka, mycie zębów po posiłku, dbałość o własny wygląd, kultura spożywania posiłków,
 1. systematyczne obserwowanie i sporządzanie notatek  dotyczących spostrzeżeń, które mają na celu ukierunkowanie pracy z dzieckiem,
 2. indywidualną pracę z dzieckiem w przypadku, gdy wymaga tego rozwój dziecka - w przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem żłobka oprócz zadań wymienionych w punktach a,b,c jest zapewnienie właściwej dla potrzeb dziecka pomocy, np. psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej, wspomagającej ich rozwój.

       2.  Zapewnienie wyżywienia poprzez:

 1. sporządzanie jadłospisów w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku dzieci i wskazań  lekarskich w przypadku stosowania diety,
 2. dokonywania zakupu produktów do przyrządzania posiłków,
 3. przygotowywanie posiłków,
 4. przestrzeganie wymogów sanitarnych podczas przygotowania posiłków,
 5. estetyczne i higieniczne podawanie posiłków dzieciom,

3.  Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci polega na:

 1. Informowaniu rodziców/ prawnych opiekunów o:
 • sposobach pracy opiekuńczo – wychowawczej z elementami edukacji w Żłobku,
 • rozwoju psychofizycznym dziecka,
 • podejmowanych przez Żłobek działaniach wspierających rozwój dziecka,
 1. Prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie pracy z dzieckiem.
 2. Propagowaniu wśród rodziców/prawnych opiekunów wiedzy o prawidłowym wychowaniu dzieci, zapobieganiu chorobom, racjonalnym żywieniu.
 3. Podejmowaniu wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami działań mających na celu:
 • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci,
 • poprawę warunków pobytu dzieci w Żłobku,
 • lepszą integrację rodziców i personelu Żłobka.
 1. Prowadzeniu systematycznych zebrań z rodzicami i informowaniu o bieżących działaniach podejmowanych przez Żłobek.
 2. Prowadzeniu szkoleń dla rodziców mających na celu wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności dotyczących wychowania dzieci.
 3. Wyłonieniu Rady rodziców w celu harmonijnej współpracy z Dyrektorem i pracownikami Żłobka, w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w Żłobku. Aktualne informacje dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci umieszcza się na tablicy informacyjnej Żłobka.

§ 13

             Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:

 1. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.30, a  odbierać nie później niż do godz. 17.00
 2. W razie stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury, wymiotów czy innych niepokojących objawów chorobowych zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W razie stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej należy pilnie powiadomić dyrektora Żłobka.
 4. Do Żłobka przyprowadzają i odbierają dziecko rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe, za pisemną zgodą dołączoną do dokumentacji.
 5. Personel Żłobka nie wydaje dzieci osobom nieletnim.
 6. Żłobek ma prawo odmówić wydania dziecka rodzicom lub opiekunom będącym w stanie nietrzeźwym.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są  do przyprowadzania dzieci zdrowych –  pielęgniarka lub opiekunka dziecięca, której rodzic przekazuje dziecko w danym dniu ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w przypadku stwierdzenia u niego objawów chorobowych, takich jak podwyższona  temperatura ciała, kaszel, katar, apatia czy inne objawy.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do regulowania odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku oraz wyżywienie w wyznaczonym terminie do 15-go każdego miesiąca przelewem na konto Żłobka –  ŻŁOBEK MIEJSKI W ŻYWCU , UL. JANA 28

      BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE – NR KONTA – 29 8131 0005 0015 7502 2000 0010.

 1. W przypadku nie uiszczenia należności określonej w  § 13 pkt 8 w terminie 30 dni od dnia  wymaganej płatności Żłobek Miejski może rozwiązać umowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w trybie natychmiastowym.
 • Wysokość wydatków na wyżywienie w Żłobku oblicza się w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci – obowiązującą dzienną stawkę żywieniową określa Dyrektor Żłobka na  podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu.
 • Za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku (ponad 10 godzin), jego rodzice/prawni opiekunowie uiszczają dodatkową opłatę.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka  winni ubezpieczyć swoje dziecko i opłacić składkę ubezpieczeniową w wyznaczonym przez Dyrektora terminie (1 raz w roku - wrzesień).
 2. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
 • obuwie zmienne, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
 • pampersy i mokre chusteczki,
 • oznakowaną pościel (kocyk z poszewką, poduszką i prześcieradło),
 • bieliznę osobistą i odzież na zmianę,
 • inne niezbędne artykuły potrzebne do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych ustalone przez Dyrektora  Żłobka.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka  są zobowiązani do  dostarczania czystej  pościeli – 1 raz w roku.

§ 14

   1.  Prawa dziecka:

 1. Dziecko ma prawo do:
 • równego traktowania,
 • akceptacji takim  jakie jest,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
 • nietykalności fizycznej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

 Jeżeli dziecko:

- ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, sen, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice/prawni opiekunowie dziecka winni informować na bieżąco personel Żłobka o tychże potrzebach  dziecka  po to, by zapewnić dziecku optymalne warunki opieki,

- ma zaleconą dietę eliminacyjną - może być ona realizowana w żłobku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które powinno zawierać rodzaj nietolerancji pokarmowej dziecka wraz z wyszczególnieniem produktów wskazanych i przeciwwskazanych, niezbędnych do opracowania właściwej diety eliminacyjnej dla dziecka”.

III.   Organizacja pracy w Żłobku

§  15

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:

 1. Dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką pielęgniarek lub  opiekunek dziecięcych, które organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć.
 2. Pielęgniarka lub opiekun dziecięcy jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych im dzieci
 3. Każdorazowo pielęgniarka lub opiekun dziecięcy kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zabaw, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 4. Każdorazowo personel pomocniczy (pokojowe i konserwator) kontrolują plac zabaw oraz sprzęt znajdujący się na  nim.
 5. Pielęgniarka lub opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Pielęgniarka lub opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka.
 7. Obowiązkiem pielęgniarki lub opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
 8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich  czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 9. Jednym z zabezpieczeń Żłobka jest prowadzenie zapisu z monitoringu wizyjnego. Administratorem danych jest Żłobek Miejski w Żywcu.

§  16

 1. W Żłobku Miejskim Nr 1 w Żywcu  funkcjonują trzy grupy dziecięce:
 • I grupa –  do 21 dzieci (dzieci od 5-go miesiąca do 1-go roku życia, ) – 3 pielęgniarki lub opiekunki dziecięce, 1 pokojowa,
 • II grupa –  do 24 dzieci (dzieci 1,5 roczne i 2 letnie) – 3 pielęgniarki lub opiekunki dziecięce, 1 pokojowa,
 • III grupa – do 24 dzieci (dzieci 2 letnie) – 3 pielęgniarki lub opiekunki dziecięce,1 pokojowa,

2. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, o których mowa w ust.1, dla celów organizacyjnych.

3. Rodzice/prawni opiekunowie informowani są przez personel Żłobka zarówno o prawidłowym jak i  niepokojącym  zachowaniu  dziecka.

4. W Żłobku mogą odbywać się zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach współpracy z Radą rodziców.

5. Dzieci mogą uczestniczyć w uroczystościach i konkursach organizowanych poza Żłobkiem za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Za doprowadzenie każdego dziecka na miejsce uroczystości oraz odebranie go z niej odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie danego dziecka.

6. Dopuszcza się za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka umieszczanie wizerunku dzieci na stronie internetowej Żłobka oraz w kronice Żłobka, w ramach prowadzonych zajęć oraz organizowanych imprez.

7. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić im informacji o stanie psychofizycznym dziecka, a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm  rozwojowych właściwych dla rówieśników.

8. Jeżeli zachowanie dziecka wskazuje na odstępstwa od norm rozwojowych i  objawia się agresją, nadpobudliwością lub innym niepokojącym zachowaniem dziecka zagrażającym zdrowiu samego dziecka, innych dzieci lub personelu Żłobka, Dyrektor Żłobka po konsultacji z opiekunem lub pielęgniarką informuje o tym  rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Obserwacja dotycząca zachowania dziecka jest dokumentowana przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą i stanowi podstawę  do  ubiegania się od rodziców/prawnych opiekunów dziecka przeprowadzenia konsultacji z psychologiem dziecięcym, lekarzem specjalistą neurologii dziecięcej lub innym specjalistą. W przypadku odmowy przeprowadzenia w/w konsultacji przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka lub odmowy współpracy ze żłobkiem w celu zdiagnozowania niepokojącego zachowania dziecka i ustalenia możliwych form pracy z dzieckiem, Dyrektor żłobka może rozwiązać umowę dotyczącą korzystaniu z usług żłobka w trybie natychmiastowym.

9. W przypadku zaobserwowania u dziecka sińców, zadrapań czy innych urazów, poddaje się je ocenie pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej, która sprawuje opiekę na dzieckiem. Jeśli pielęgniarka lub opiekunka dziecięca  uzna, po konsultacji z Dyrektorem Żłobka, że urazy te mogą  być skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej (bicie, szarpanie) lub  przemocy seksualnej w rodzinie, sporządzą stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnym i Dyrektora Żłobka.

10. O sporządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecko rodzica lub osobę upoważnioną.

11. Jeżeli urazy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu Żłobka, że są one przejawem przemocy, Dyrektor Żłobka obowiązany jest skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem do najbliższej jednostki Policji.

12. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, Dyrektor  Żłobka obowiązany jest wezwać Pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie Policję, a także, o ile jest to możliwe rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

§ 17

1. Dzieci mogą być odbierane  przez rodziców lub za ich  pisemną zgodą przez inną pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:

 • imiona i nazwiska osób upoważnionych,
 • stopień pokrewieństwa,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

3. Osoba upoważniona, o której mowa w ust.1 - w każdym przypadku odbiera dziecko ze

   Żłobka po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka  przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Pracownicy Żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stan po spożyciu alkoholu, niepokojący stan emocjonalny, odurzenie substancjami psychoaktywnymi i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

6. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożności skontaktowania się z rodzicami (osoba upoważnioną), Dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.

§ 18

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka, każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe.
 2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, obfity katar, biegunka, wymioty czy inne, dziecko może być odesłane wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do  lekarza.
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny (np. atak astmy, gorączka powyżej 39°C, uporczywe wymioty czy biegunka).
 4. Pielęgniarki lub opiekunki dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw.

§ 19

 1. Z powodów organizacyjnych rodzice/prawni opiekunowie dziecka winni informować Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę  możliwości do godz. 9.00 danego dnia.

§ 20

1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu

    Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.

§ 21

Wymagana dokumentacja warunkująca przyjęcie dziecka:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka.
 2. Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka, a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

§  22

Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności godzinowego pobytu dziecka w Żłobku:

 1. Pielęgniarki lub opiekunki dziecięce w poszczególnych grupach prowadzą codziennie rejestr  godzinowy pobytu dziecka w Żłobku.
 2. Pielęgniarki lub opiekunki odpowiadają za prawidłowe przechowywanie rejestru godzinowego swojej grupy dzieci.
 3. Pielęgniarki lub opiekunki rozdają pisemną informację dla rodziców/prawnych opiekunów o należnej do uiszczenia kwocie za dany miesiąc pobytu dziecka w Żłobku, z uwzględnieniem dni nieobecności dziecka w Żłobku w poprzednim miesiącu.
 4. Rejestry stanowią podstawę do odliczania lub naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.

§  23

 1. Nieobecność dziecka w Żłobku rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

§  24

       Struktura zatrudnienia:

 1. Dziećmi w grupach opiekuje się doświadczona, profesjonalna kadra (pielęgniarki, opiekunki dziecięce), pełna empatii i cierpliwości, konsekwentna w działaniu, traktująca dzieci podmiotowo i życzliwie, współpracująca z rodzicami.
 2.  Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego (pokojowe).
 3. Praca personelu pomocniczego odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora  Żłobka.
 4. Przygotowaniem smacznych i zdrowych posiłków zajmuje się personel kuchni (dietetyk, kucharz), który przygotowuje posiłki  w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku dzieci i wskazań  lekarskich w przypadku stosowania diety.
 5. Zaopatrzeniem Żłobka w artykuły spożywcze oraz chemiczno – przemysłowe zajmuje się intendent.
 6. W Żłobku wdrożone są zasady systemu HACCP gwarantujące bezpieczeństwo żywienia dzieci.
 7. W Żłobku działa pralnia, w której prana jest pościel dzieci oraz ich odzież zmienna.
 8. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określono w zakresach obowiązków każdego pracownika zatrudnionego w Żłobku.
   

§ 25

 1. Harmonogram dnia:

6.00 – 7.50  - przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, kontakty z rodzicami,
7.50 - 8.00  - przygotowanie do pierwszego śniadania,
8.00 – 8.30  - pierwsze śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom samodzielnym posiłku, 

8.30 – 9.00  - zabiegi higieniczne,
9.00 – 10.00  - zajęcia tematyczne, zabawy ruchowe,
10.00 – 10.25  - drugie śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w  samodzielnym posiłku,
10.25 – 11.00  - toaleta – zabiegi higieniczne,
11.00 – 11.30 -  obiad, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,
11.30 – 12.00  - toaleta – zabiegi higieniczne, przygotowanie do leżakowania,
12.00 – 14.00  - leżakowanie,
14.00 – 14.30 -  zabiegi higieniczne,

14.30 – 15.00  - toaleta – zabiegi higieniczne,
15.00 – 17.00  - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne w salach lub na zewnątrz, rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty z rodzicami.

§ 26

 1. W Żłobku prowadzi się systematyczne szkolenia personelu w zakresie opieki, pielęgnacji,  wychowania i edukacji oraz żywienia dziecka do lat 3.

                                                                                                                             §  27

 

 1. Personel Żłobka pracuje w odzieży ochronnej (fartuchy, czepki, rękawice, zmienne obuwie).  Rodzaj odzieży ochronnej jest dostosowana do pełnionego przez danego pracownika stanowiska pracy.

§  28

 1. Personel Żłobka ma obowiązek:
 • utrzymania w czystości pomieszczeń Żłobka,
 • przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 • Stosowania się do Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

§  29

 1. Dyrektor Żłobka przyjmuje interesantów każdego dnia w godzinach swojej pracy, tj. 8.00 – 16.00.

§  30

Obowiązki Żłobka w razie wypadku lub śmierci dziecka:

 1. W razie wypadku lub śmierci dziecka podczas pobytu w Żłobku, Żłobek ma obowiązek niezwłocznie powiadomić:
 • Pogotowie ratunkowe,
 • najbliższą komendę Policji,
 • rodziców dziecka.
 1. Na prośbę rodziców Żłobek ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą dziecka.

§  31

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem 1.06.2023 r.