Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŻYWCU

 

Deklarację sporządzono na dzień 30-09-2020 r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, tj. Żłobek Miejski w Żywcu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

 

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Żywcu, ul. Jana 28

 

Dostępność wejścia do budynku  - dla klientów dostępne jest 1 wejście:

- od ul. Jana – wejście główne do budynku od strony parkingu – bez schodów, progów, z podjazdem dla wózków (na jednym poziomie). Żłobek nie posiada automatycznie otwieranych drzwi. Po wejściu do przedsionka Żłobka, po lewej stronie drzwi znajduje się domofon (na wysokości 1,20 m).

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Dla wszystkich osób, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol główny, szatnie dzieci, sale zabaw i sypialnie dzieci z gr. II i III znajdujące się na parterze.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (po prawej stronie od wejścia głównego). Wejście na piętro tylko po schodach, gdyż Żłobek nie posiada windy osobowej. Wejście do budynku, hol główny, hol na piętrze oraz teren wokół budynku są monitorowane.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących oraz osób niewidomych i słabowidzących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Żłobka.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem Żłobka znajduje się duży parking dla klientów. W chwili obecnej nie jest jeszcze wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie planuje się wydzielenie oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do niektórych pomieszczeń Żłobka, np. holu, szatni  dzieci czy gabinetu dyrektora można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku Żłobka nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Żłobek Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie różnego rodzaju środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących. Planuje się umieszczenie tabliczek informacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących z napisami w języku braille’a  (nad klamką zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku oraz nad klamką wewnętrznych drzwi wejściowych z napisami „Wejście” i „Domofon”).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

Oświadczenie sporządzono na dzień 30-09-2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, tj. Żłobek Miejski w Żywcu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848

 

Żłobek Miejski w Żywcu zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron:

http://zlobek.zywiec.online/ oraz  do strony http://zlobek.zywiec.online/bip

Data publikacji strony internetowej http://zlobek.zywiec.online/bip  09-01-2015

Data publikacji strony internetowej: http://zlobek.zywiec.online/  31-07-2019

 

Obie strony internetowe są dostosowane i stale aktualizowane do wytycznych WCAG 2.1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  2. Film nie posiada napisów dla osób głuchych.