RODO

RODO

Cel przetwarzania danych osobowych w Żłobku Miejskim w Żywcu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Żywcu ul. Jana 28,

34-300 Żywiec  reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) realizowania zadań statutowych Żłobka Miejskiego w Żywcu wynikających z Ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) – dane będą przechowywane przez okres 25 lat,

b) realizowania zadań zawartych w Regulaminie wewnętrznym Żłobka oraz Regulaminie rekrutacji do Żłobka (na podstawie zarządzenia Dyrektora Żłobka) - dane będą przechowywane przez okres 25 lat,

c) publikacji wizerunku dziecka na stronie internetowej Żłobka oraz w kronice Żłobka (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Żłobka) – dane będą przechowywane do momentu zaprzestania publikacji w kronice oraz zlikwidowania strony internetowej Żłobka,

d) uczestniczenia dziecka w zajęciach dodatkowych prowadzonych w Żłobku oraz uroczystościach i konkursach organizowanych poza Żłobkiem (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Żłobka) – dane będą przechowywane przez okres 25 lat,

e) zapisu wizerunku dziecka w systemie monitoringu wizyjnego (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Żłobka) – dane na monitoringu wizyjnym będą przechowywane przez okres 21 dni.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisyogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

6. Pani/Pana dane w razie konieczności mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt z Administratorem i Inspektorem danych:

Administrator danych Żłobka Miejskiego w Żywcu powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem iod@infosystem-projekt.pl.