Statut Żłobka Miejskiego w Żywcu

Statut Żłobka Miejskiego w Żywcu

UCHWAŁA NR LI/384/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2017 poz. 2077) oraz art. 3 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.),

Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik do Uchwały Nr LI/384/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

STATUT  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Żywcu, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.). 2. ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.). 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r. poz. 2077). 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). 5. niniejszego Statutu.

Rozdział 2. Nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka

 1. Żłobek Miejski w Żywcu jest gminną jednostką budżetową.

2. Miejscem prowadzenia Żłobka jest Miasto Żywiec.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Żywcu przy ul. Jana 28.

4.  Żłobek używa pieczęci: „Żłobek Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Jana 28, tel. (33)475-59-60, NIP 5532510141, REGON 242810600”.

Rozdział 3. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki oraz warunków do wszechstronnego rozwoju, a także wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

§ 4.

1. Zadania Żłobka:

1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do warunków domowych, poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

5) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualne zalecenia lekarskie,

6) zapewnienie właściwie wyposażonych sal żłobkowych, dostosowanych do potrzeb dzieci do lat 3, 7) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania dzieci.

 2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, jest zapewnienie właściwej dla potrzeb dziecka pomocy,  np. psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej, wspomagającej jego rozwój.

3. Cele Żłobka osiągane są poprzez:

1) stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychofizyczny,

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,

5) systematyczną współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka poprzez prowadzenie dla nich konsultacji i porad w zakresie metod pracy z dzieckiem oraz rozwiązywania problemów wychowawczych, organizowanie zebrań, a także różnego rodzaju imprez i uroczystości okazjonalnych oraz integracyjnych.

Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 5.

1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.

3. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające warunki:

1) są w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,

2) ich rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w systemie dziennym,

3) ich rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Żywca.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:

1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),

2) posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności,

 3) których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka,

 4) rodziców samotnie wychowujących dzieci (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) i spełniających jeden z warunków:

 a) pracują zawodowo,

b) uczą się w systemie dziennym,

c) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków:

a) pracują zawodowo,

b) uczą się w systemie dziennym,

c) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6) z rodzin zastępczych,

7) których jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z warunków:

a) pracuje zawodowo,

b) uczy się w systemie dziennym,

c) posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

5. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci w grupie dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka według kolejności ustalanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka Karty zgłoszenia do Dyrektora Żłobka.

6. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

7. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Żłobka opracowuje Dyrektor Żłobka i wdraża go w życie w drodze zarządzenia.

8. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka - na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

Rozdział 5. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

 Rozdział 6. Zarządzanie żłobkiem

§ 8. 1. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez Burmistrza Miasta Żywca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Żywca.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Żłobka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Żywca.

4. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę.

5. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność Żłobka.

6. Dyrektor Żłobka na podstawie obowiązujących przepisów prawa zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia.

8. Dyrektora Żłobka w czasie nieobecności zastępuje wskazany przez niego pracownik.

Rozdział 7. Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka w drodze zarządzenia, za którego realizację odpowiada Dyrektor Żłobka.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych prowadzonych w Żłobku. Mają wówczas możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się w różnego rodzaju zabawy z dziećmi.

3. Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych, podczas których zapoznają się z organizacją pracy Żłobka oraz rodzajem prowadzonych zajęć dla dzieci. Mają również możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się we wspólne zabawy z dziećmi.

4. O terminach zajęć adaptacyjnych i otwartych rodzice będą powiadamiani poprzez informację Dyrektora Żłobka na stronie internetowej Żłobka i tablicy ogłoszeń w Żłobku z 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Rozdział 8. Gospodarka finansowa i mienie żłobka

§ 10. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej, zwany planem finansowym, opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Żywcu, który zatwierdza Dyrektor Żłobka.

3. Żłobek pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta Żywiec, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta Żywca.

4. Żłobek gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, stanowiącym własność Miasta Żywiec.

5. Żłobek jest zobowiązany do prowadzenia właściwej ewidencji posiadanego majątku oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany niniejszego Statutu  dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

2. Statut jest dostępny na stronie www.zywiec.pl w zakładce Żłobek Miejski, u Dyrektora Żłobka oraz na stronie internetowej żłobka.