O żłobku

O żłobku

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA.

1. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej z elementami edukacji dla dzieci do lat 3.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana od 20 tygodnia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w  przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia w zależności od posiadanych wolnych miejsc.
3. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00 przez 11 miesięcy w roku, z przerwą  urlopową w miesiącu sierpniu.

Grupy wiekowe w żłobku:
I grupa (dzieci w wieku od 5 mies. do 15.mies.) – 3 pielęgniarki lub 3 opiekunki dziecięce, 1 pokojowa,
II grupa (dzieci w wieku od 15 mies. do 2 lat ) – 3 pielęgniarki lub 3 opiekunki dziecięce, 1 pokojowa,
III grupa (dzieci w wieku 2 lat) –  3 pielęgniarki lub 3 opiekunki dziecięce, 1 pokojowa. 

Do podstawowych zadań Żłobka należy:

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.
2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych  właściwych dla wieku dziecka i     uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny.
3. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia.
4. Współpraca z rodzicami.

W szczególności do zadań Żłobka należy:

1. Zapewnienie  opieki i prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej poprzez:

a) zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia  stabilizacji i bezpieczeństwa oraz przygotowanie dzieci do przedszkola,    
b) zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez:
- zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym  i psychicznym oraz akceptacji,
- umożliwienie dzieciom swobody w działaniu i realizacji  potrzeb rozwojowych,
- wyzwalanie otwartości i twórczości  oraz umożliwianie poznawanie świata,
- wyrabianie nawyków higienicznych – mycie rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z nocniczka, mycie zębów po posiłku, 
- dbałość o własny wygląd,
- uczenie kultury spożywania posiłków,
c) systematyczne obserwowanie i sporządzanie notatek  dotyczących spostrzeżeń, które mają na  celu ukierunkowanie pracy z dzieckiem,
d)  indywidualną pracę z dzieckiem w przypadku, gdy wymaga tego rozwój dziecka,
        
2.  Zapewnienie wyżywienia poprzez:

a) sporządzanie jadłospisów w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku dzieci i wskazań  lekarskich w przypadku stosowania diety,
b) dokonywania zakupu produktów do przyrządzania posiłków,
c) przygotowywanie posiłków,
d) przestrzeganie wymogów sanitarnych podczas przygotowania posiłków,
e) estetyczne i higieniczne podawanie posiłków dzieciom,

3.  Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci, która  polega na:

1. Informowaniu rodziców/ prawnych opiekunów o:
- sposobach pracy opiekuńczo – wychowawczej z elementami edukacji w żłobku,
- rozwoju psychofizycznym dziecka,
- podejmowanych przez Żłobek działaniach wspierających rozwój dziecka,
2. Prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie pracy z dzieckiem,
3. Propagowaniu wśród rodziców/prawnych opiekunów wiedzy o prawidłowym wychowaniu dzieci, zapobieganiu chorobom, racjonalnym żywieniu,
4. Podejmowaniu wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami działań mających na celu:
- wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci,
- poprawę warunków pobytu dzieci w żłobku,
- lepszą integrację rodziców i personelu żłobka.
6. Prowadzeniu systematycznych zebrań z rodzicami i informowaniu o bieżących działaniach podejmowanych przez żłobek.
6. Wyłonieniu Rady rodziców w celu harmonijnej współpracy z Dyrektorem i pracownikami Żłobka oraz stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w Żłobku.

Struktura zatrudnienia.
1. W Żłobku pracuje doświadczona, profesjonalna kadra, pełna empatii i cierpliwości, konsekwentna w działaniu, traktująca dzieci podmiotowo i życzliwie, współpracująca z rodzicami.
2.  Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego. 
3. Przygotowaniem smacznych i zdrowych posiłków zajmuje się personel kuchni, który przygotowuje posiłki  w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku dzieci i wskazań  lekarskich w przypadku stosowania diety.
4. W Żłobku wdrożone są zasady systemu HACCP gwarantujące bezpieczeństwo żywienia dzieci.
5. W Żłobku działa pralnia, w której prana jest  ich odzież zmienna.