Rekrutacja

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻYWCU NA ROK 2024/2025

Terminy Czynności:

do 15 lutego 2024 r. - Ogłoszenie rekrutacji dzieci do Żłobka (na stronie internetowej Żłobka i na tablicy ogłoszeń w Żłobku)

15 - 29 lutego 2024 r. - Potwierdzenie woli kontynuacji opieki w roku 2024/2025 dzieci już uczęszczających do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego harmonogramu)

1 – 31 marca 2024 r. - Przyjmowanie Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego harmonogramu)

2 - 5 kwietnia 2024 r. - Sprawdzenie przez Dyrektora Żłobka wszystkich dokumentów pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, tj. wymaganych załączników, np. dotyczących zatrudnienia, rodzic będzie zobowiązany do doniesienia brakujących dokumentów do dnia 12.04.2024 r.

15 - 19 kwietnia 2024 r. - Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc

30 kwietnia 2024 r. - Powiadomienie przez Dyrektora Żłobka (lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny pracownik żłobka) rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o wynikach rekrutacji (dzieciach zakwalifikowanych do Żłobka oraz wpisanych na listę rezerwową)

17 - 21 czerwca 2024 r. - Pisemne potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunach dziecka woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane do Żłobka

Od 1 lipca do 31 lipca 2024 r. - Zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do Żłobka oraz podpisanie umowy o korzystaniu z usług Żłobka od 1 września 2024 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻYWCU NA ROK 2024/2025

1. Od 1 do 29.03.2024 r. trwa rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu (nabór podstawowy). W tym czasie odbywać się będzie przyjmowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia dziecka w Żłobku, tj. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.
2. Kartę zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą pobierać u Dyrektora Żłobka lub ze strony internetowej Żłobka (zakładka „Załącznik nr 2”).
3. Kartę zgłoszenia należy składać u Dyrektora Żłobka, a w razie jego nieobecności u wskazanego przez niego pracownika Żłobka, który zastępuje Dyrektora.
4. Po 29.03.2024 r. Karty zgłoszenia będą również przyjmowane, jednak nie będą one brały udziału w naborze podstawowym, a jedynie w naborze uzupełniającym.
5. Rekrutacji podlegają dzieci urodzone w terminie od 1.01.2022 r. do 31.03.2024 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1.09.2024 r.).
6. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka (urodzone po 1.01.2022 r.) nie biorą udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2024/2025 na podstawie Karty aktualizacyjnej pobytu dziecka w Żłobku oraz aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które należy złożyć u Dyrektora Żłobka.
7. Termin składania Kart aktualizacyjnych upływa w dniu 28.02.2024 r., zaś zaświadczeń o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka upływa w dniu 31.08.2024 r.
8. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyżej wymienionych terminach, dziecko będzie skreślone z listy dzieci uczęszczających do Żłobka od dnia 1.09.2024 r.
9. Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
1) są zdrowe,
2) których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Żywca,
3) których rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą się w systemie dziennym lub posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności,

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:
a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
c) których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka,
d) rodziców samotnie wychowujących dzieci w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390) i spełniających jeden z poniższych warunków:
- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
e) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków:
- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
f) z rodzin zastępczych,
g) których jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z warunków:
- pracuje zawodowo,
- uczy się w systemie dziennym,
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

11. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do Żłobka jest większa od liczby wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do Żłobka z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 9 i 10.
12. Z posiedzeń Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Dyrektora Żłobka.
13. Odwołania od ustaleń Komisji rekrutacyjnej w naborze podstawowym i uzupełniającym rozpatruje Dyrektor Żłobka.
14. O wynikach rekrutacji Dyrektor Żłobka (lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny pracownik żłobka) powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dzieci indywidualnie (telefonicznie lub podczas bezpośredniej rozmowy w gabinecie Dyrektora).
15. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka.

Na wyprawkę składają się:

1. Kołderka lub kocyk o wymiarach 120/60cm w poszewce lub bez (podpisane).
2. Prześcieradło z gumką o wymiarach 120/60 cm.
3. Płaska poduszeczka.
4. Chusteczki mokre.
5. Chusteczki higieniczne.
6. Buty na zmianę (najlepiej wysokie za kostkę).
7. Ubranka na zmianę (leginsy, bluzeczki, rajstopki).
8. Pampersy.
9. Krem do pupy, np. Sudocrem.
10. Szczoteczka, pasta i kubeczek - do mycia zębów (grupa II i III).
11. Ulubiona "przytulanka" dziecka (pluszowa).
12. Woda niegazowana 1,5l oraz 0,2l (z dziubkiem).