Rekrutacja

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NA ROK 2023/2024:

do 15 lutego 2023 r. - Ogłoszenie rekrutacji dzieci do Żłobka (na stronie internetowej Żłobka i na tablicy ogłoszeń w Żłobku)

15 - 28 lutego 2023 r. - Potwierdzenie woli kontynuacji opieki w roku 2023/2024 dzieci już uczęszczających do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego harmonogramu)

1 – 31 marca 2023 r. - Przyjmowanie Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego harmonogramu)

3 - 7 kwietnia 2023 r. - Sprawdzenie przez Dyrektora Żłobka wszystkich dokumentów pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, tj. wymaganych załączników, np. dotyczących zatrudnienia, rodzic będzie zobowiązany do doniesienia brakujących dokumentów do dnia 14.04.2023 r.

17 - 21 kwietnia 2023 r. - Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc

28 kwietnia 2023 r. - Powiadomienie przez Dyrektora Żłobka (lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny pracownik żłobka) rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o wynikach rekrutacji (dzieciach zakwalifikowanych do Żłobka oraz wpisanych na listę rezerwową)

19 - 23 czerwca 2023 r. - Pisemne potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunach dziecka woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane do Żłobka

Od 3 lipca do 31 lipca 2023 r. - Zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do Żłobka oraz podpisanie umowy o korzystaniu z usług Żłobka od 1 września 2023 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NA ROK 2023/2024

1. Od 1 do 31.03.2023 r. trwa rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Żywcu (nabór podstawowy). W tym czasie odbywać się będzie przyjmowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia dziecka w Żłobku, tj. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.
2. Kartę zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą pobierać u Dyrektora Żłobka lub ze strony internetowej Żłobka (zakładka „Załącznik nr 2”).
3. Kartę zgłoszenia należy składać u Dyrektora Żłobka, a w razie jego nieobecności u wskazanego przez niego pracownika Żłobka, który zastępuje Dyrektora.
4. Po 31.03.2023 r. Karty zgłoszenia będą również przyjmowane, jednak nie będą one brały udziału w naborze podstawowym, a jedynie w naborze uzupełniającym.
5. Rekrutacji podlegają dzieci urodzone w terminie od 1.01.2021 r. do 31.03.2023 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1.09.2023 r.).
6. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka (urodzone po 1.01.2021 r.) nie biorą udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2023/2024 na podstawie Karty aktualizacyjnej pobytu dziecka w Żłobku oraz aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które należy złożyć u Dyrektora Żłobka.
7. Termin składania Kart aktualizacyjnych upływa w dniu 28.02.2023 r., zaś zaświadczeń o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka upływa w dniu 31.08.2023 r.
8. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyżej wymienionych terminach, dziecko będzie skreślone z listy dzieci uczęszczających do Żłobka od dnia 1.09.2023 r.
9. Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
1) są zdrowe,
2) których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Żywca,
3) których rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą się w systemie dziennym lub posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności,

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:
a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
c) których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka,
d) rodziców samotnie wychowujących dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i spełniających jeden z poniższych warunków:
- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.
e) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków:
- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.
f) z rodzin zastępczych,
g) których tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z warunków:
- pracuje zawodowo,
- uczy się w systemie dziennym,
- posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

11. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci w grupie dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka według kolejności ustalanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10 jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka Karty zgłoszenia do Dyrektora Żłobka.
12. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje zarządzeniem Komisję rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do Żłobka.
13. Z posiedzeń Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Dyrektora Żłobka.
14. Odwołania od ustaleń Komisji rekrutacyjnej w naborze podstawowym i uzupełniającym rozpatruje Dyrektor Żłobka.
15. O wynikach rekrutacji Dyrektor Żłobka (lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny pracownik żłobka) powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dzieci indywidualnie (telefonicznie lub podczas bezpośredniej rozmowy w gabinecie Dyrektora).
16. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka.
17. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.
18. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Żłobka opracowuje Dyrektor Żłobka i wdraża go w życie w drodze zarządzenia.
19. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka, Dyrektor Żłobka zawiera umowę cywilno – prawną w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.