WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NA ROK 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NA ROK 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NA ROK 2022/2023

Rekrutacja do naszego Żłobka została zakończona z dniem 29.03.2022 r. W dniach od 19.04 do 26.04.2022 r. Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła wszystkie złożone Karty zgłoszenia dzieci do Żłobka na rok 2022/2023 w liczbie 57 i utworzyła listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka oraz listę rezerwową. W dniu 29.04.2022 r. dyrektor Żłobka powiadomił telefonicznie wszystkich rodziców/prawnych opiekunów dzieci o wynikach rekrutacji.
1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Żłobka miały dzieci z rodzin wielodzietnych, spełniających kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 1,2,3 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. a Regulaminu rekrutacji - 10 dzieci. Dokumentacja trojga dziecka z tego kryterium nie spełniała wymogów formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji.
2. W dalszej kolejności pierwszeństwo miały dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności spełniające kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 2 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. b Regulaminu rekrutacji - 1 dziecko.
3. Następnie pierwszeństwo miały dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka, spełniające kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 3 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. c Regulaminu rekrutacji - 1 dziecko.
4. W dalszej kolejności pierwszeństwo miały dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie samotnie je wychowują (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) i spełniający kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 4 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. d Regulaminu rekrutacji - 4 dzieci. Dokumentacja czworga dziecka z tego kryterium nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji.
5. Dalej zakwalifikowane zostały dzieci, których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków zawartych w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 5 oraz pkt. 5 Statutu Żłobka, a także w punkcie 10, ust. e oraz w punkcie 11 Regulaminu rekrutacji - 24 dzieci. Dokumentacja siedmiorga dzieci z tego kryterium nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji. Jedno dziecko zostało przyjęte z naboru na rok 2021/2022 w kwietniu 2022 r.
6. Dzieci, które aktualnie uczęszczają do Żłobka nie brały udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2022/2023 na podstawie Karty aktualizacyjnej pobytu dziecka w Żłobku, złożonej u Dyrektora Żłobka - 26 dzieci.
Łącznie zostało zakwalifikowanych do Żłobka 66 dzieci, spośród których 40 dzieci z naboru podstawowego.
7. Z braku wolnych miejsc w Żłobku na rok 2022/2023 na listę rezerwową zostały wpisane dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków zawartych w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 5 oraz pkt. 5 Statutu Żłobka, a także w punkcie 10, ust. e oraz w punkcie 11 Regulaminu rekrutacji (według kolejności złożenia Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka) oraz wszystkie pozostałe, których dokumentacja złożona podczas rekrutacji nie spełniała wymogów formalnych.

Zebranie dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do żłobka na rok 2022/23 odbędzie się w dniu 22.06.2022r. o godz. 17.00.