DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA !!! Rodzice ubiegający się o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt ich dziecka w żłobku powinni złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie, a następnie oczekiwać na decyzję w tej sprawie, która ma być przekazana z ZUS do Urzędu Miejskiego w Żywcu, a następnie do żłobka.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało z myślą o rodzinach kolejne rozwiązanie w postaci Rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
Rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12 a 36 miesiącem życia.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do Żłobka i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym i będzie przysługiwać na:
- dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
- dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
- wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w Żłobku rozumie się miesięczna opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód. Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1.04.2022r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży w terminie od 1.04.2022r. do 31.05.2022r. wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, to to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1.01.2022r.

Od 10.12.2021r. rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku będą zobowiązani dostarczyć w formie oświadczenia rozszerzone dane dzieci i rodziców. Dane te będą zawierały:

- imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu rodziców