STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W ŻYWCU

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W ŻYWCU

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W ŻYWCU

Szanowni rodzice,
Zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w naszym Żłobku od 15.02.2024 r. Są one umieszczone zarówno na stronie internetowej naszego Żłobka, jak i na tablicach ogłoszeń wszystkich grup dziecięcych, a także na tablicy ogłoszeń w holu głównym Żłobka.

Standardy Ochrony Małoletnich w Żłobku Miejskim w Żywcu zostały utworzone z myślą i w trosce o dobro dzieci uczęszczających do naszego Żłobka, z poszanowaniem ich praw, szczególnie prawa do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej zapisanego w Konwencji o prawach dziecka.
Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu jest podejmowanie działań mających na celu dobro dzieci uczęszczających do Żłobka, ochronę ich godności, a także zapewnienie im harmonijnych warunków rozwoju, wolnych od wszelkich form przemocy, krzywdzenia i zaniedbywania.
Wszyscy pracownicy oraz rodzice dzieci zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Marzena Barteczko - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu